Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Vũ, Đình Cầm
Thiết kế công nghệ và lập quy trình thi công tàu hàng hoạt động trong vùng ven biển cấp SB, trọng tải 14000 DWT, tại công ty TNHH thương mại Khiên Hà / Vũ Đình Cầm, Đặng Phương Anh, Nguyễn Huy Cường; Nghd.: Lê Văn Hạnh
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế   Sơ đồ
GY:PD/TK 19420
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận