Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Nguyễn, Duy Mười
Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp cho các doanh nghiệp Việt để cải thiện hình ảnh quốc gia xuất xứ trong nhận thức thương hiệu đối với mặt hàng điện tử gia dụng / Nguyễn Duy Mười, Nguyễn Minh Hằng, Lương Thị Hải Yến; Nghd.: Hoàng Thị Thúy Phương
Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020
80tr. ; 30cm
Call Number: 658 NGH 2020
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế   Sơ đồ
GY:PD/TK 19163
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận