Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thị Thu Hiền
Nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty CP Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ / Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thanh Hiên, Phạm Thị Thu Hà; Nghd.: Lương Nhật Hải
Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020
49tr. ; 30cm
Call Number: 658 NÂN 2020
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế   Sơ đồ
GY:PD/TK 19161
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận