Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Lê, Thái Nhật
Phân tích tình hình tài chính của Công ty CP Đầu tư thương mại xây dựng số 7 giai đoạn 2018-2019 / Lê Thái Nhật, Hà Quang Minh, Nguyễn Thị Yên; Nghd.: Đỗ Mạnh Toàn
Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020
59tr. ; 30cm
Call Number: 658 PHÂ 2020
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế   Sơ đồ
GY:PD/TK 19160
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận