Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Nguyễn, Thị Diệu Linh
Chọn đơn chào hàng và ký hợp đồng tàu chuyến cho các tàu của VOSCO Quí 2 năm 2020 / Nguyễn Thị Diệu Linh, Đào Vân Hà, Nguyễn Thùy Linh; Nghd.: Huỳnh Ngọc Oánh
Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020
102tr. ; 30cm
Call Number: 338 2020
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế   Sơ đồ
GY:PD/TK 18963
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận