Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Đào, Văn Tuấn
Nghiên cứu áp dụng ma trân yếu tố nội bộ và ngoại vi nâng cao chất lượng hệ thống giao thông tĩnh trên địa bàn TP Hải Phòng / Đào Văn Tuấn; Nghd.: Nguyễn Minh Đức
Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020
78tr. ; 30c
Call Number: 658 NGH 2020
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học   Sơ đồ
2:SDH/LA 04029
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận