Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Bài giảng
Thông tin mô tả: Tài liệu học tập cơ sở thiết kế máy / Bộ môn Kỹ thuật cơ khí. Viện Cơ khí
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019
130tr. ; 30cm
Call Number: 621.8 TAI 2019
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: NXB Hàng hải   Sơ đồ
HH/22623 0021-70
Tổng số bản: 50
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận