Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Bài giảng
Thông tin mô tả: Tài liệu học tập máy điện - Khí cụ điện / Bộ môn Điện tự động tàu thủy. Khoa Điện - Điện tử
Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2016
126tr. ; 30m
Call Number: 621.3 TAI 2016
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: NXB Hàng hải   Sơ đồ
HH/13113 0001-50
Tổng số bản: 50
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận