Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Tin học ứng dụng : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Khai thác máy tàu biển / Lê Văn Học (c.b) ; Hoàng Kim Cường
Hải Phòng : NXB. Hải Phòng, 2008
132tr. ; 24cm
Call Number: 005 TIN 2008
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình   Sơ đồ
GT/MTT007 0001-80
Tổng số bản: 80
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận