Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Phan, Đăng Đào
Giáo trình an toàn điện / Phan Đăng Đào chủ biên, Nguyễn Hữu Quyền, Nguyễn Thanh Vân; Hoàng Đức Tuấn hiệu đính
Hải Phòng : NXB. Hàng hải, 2020
151tr. ; 24cm
Call Number: 621.3 GIA 2020
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo   Sơ đồ
PM/VT10080-1
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận