Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2017959491
Dạng tài liệu:
Thông tin mô tả: Hennessy, John L., author
Computer architecture a quantitative approach / John L. Hennessy, David A. Patterson ; with contributions by Krste Asanovic [and sixteen others]
1 online resource illustrations (black and white)
Dữ liệu xếp giá     
Tổng số bản: 0
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
    >>> Không có thông tin xếp giá <<<   
 
    
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Computer-architecture_A-quantitative-approach_3ed_J.L.Hennesy_2003.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận