Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2010287055
Dạng tài liệu:
Thông tin mô tả: Stallings, William
Computer organization and architecture : Designing for performance / William Stallings
Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2010
xviii, 774p. : illustrations ; 25cm
Dữ liệu xếp giá     
Tổng số bản: 0
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
    >>> Không có thông tin xếp giá <<<   
 
    
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Computer-organisation-and-architecture_8ed_william-stallings_2010.pdf
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận