Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Trịnh, Chất
Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 1/ Trịnh Chất, Lê Văn Uyển
H.: Giáo dục, 1993
264 tr.; 28 cm
Call Number: 363.739 XÂY 2017
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vt 00145-7, Pd/vt 00286, Pd/vt 01021-2
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:TKHDC1 0001-84, TKHDC1 0086, TKHDC1 0228-9, TKHDC1 0231-99
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/vt 00699-705, Pm/vt 01532-4
Tổng số bản: 312
Số bản rỗi: 284 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Toán học cao cấp. Tập 3, Phép giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Sức bền vật liệu / Nguyễn Bá Đường, Hoàng Văn Thuỷ, Đỗ Thị Nhung, ..
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận