Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Trần, Ngọc Nhuần
Nguyên lý máy / Trần Ngọc Nhuần ch.b; Nguyễn Hoàng Lĩnh, Nguyễn Vĩnh Phối, Trần Văn Thùy
H. : Xây dựng, 2018
496tr. ; 27cm
Call Number: 621.8 NGU 2018
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3)   Sơ đồ
PD/VT 06917-8
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo   Sơ đồ
PM/VT 09243-5
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận