Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
LC Control Number: 2018031591
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Baughen, Simon, author
Shipping law / Simon Baughen
Oxon, New York : Routledge, 2019
lxxix, 450 pages ; 26 cm
Call Number: 343.4109 SHI 2019
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học   Sơ đồ
2:SDH/LT 03892
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận