Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Mai, Văn Luận
Thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ động cơ KĐB bằng biến tần có kết nối với màn hình HMI / Mai Văn Luận, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Văn Kiên; Nghd.: Vũ Ngọc Minh
Hải Phòng: Đại học Hàng Hải Việt Nam; 2018
67 tr.; 30 cm
Call Number: 621.3 THI 2018
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
GY:PD/TK 18253
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận