Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Bùi, Tiến Duy
Xây dựng màn hình điều khiển giám sát sử dụng vi điều khiển cho mô hình đèn giao thông sử dụng PLC Mitsubishi / Bùi Tiến Duy, Tạ Trọng Hữu, Nguyễn Đình Phúc, Nguyễn Minh Tuấn; Nghd.: Trần Tiến Lương
Hải Phòng: Đại học Hàng Hải Việt Nam; 2018
47 tr.; 30 cm
Call Number: 621.3 XÂY 2018
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
GY:PD/TK 18251
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận