Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Bài giảng
Thông tin mô tả: Luật vận tải biển / Bộ môn Kinh tế vận tải biển. Khoa Kinh tế
Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2017
83tr. ; 30cm
Call Number: 343.09 LUÂ 2017
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: NXB Hàng hải   Sơ đồ
HH/15302A 0001-4
Tổng số bản: 4
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận