Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Nguyễn, Hồng Vân
Vận tải đa phương thức và giao nhận hàng hóa / Nguyễn Hồng Vân
Hải Phòng : Hải Phòng, 2010
170 tr. ; 22 cm
Call Number: 895.922.1 MÔT 2006
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:pd/vt 03494-8, PD/VT 03830
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:VTDP 0001-435
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/vt 04012, Pm/vt 05963-71
Tổng số bản: 451
Số bản rỗi: 447 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Tin học ứng dụng văn phòng/ Phùng Văn ổn
Giáo trình tin học đại cương / Lê Quốc Định, Đặng Quang Thanh
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận