Xem thông tin ấn phẩm định kỳ

 
         

Petroleum refinery process modeling : integrated optimization tools and applications / Y.A. Liu, Ai-Fu Chang, and Kiran Pashikanti

Năm:
Tháng:
Số
Mục lục: