Xem thông tin ấn phẩm định kỳ

 
         

Developing a method to increase the accuracy of robot - Manipulator systems using adaptive evaluation algorithms / Nguyen Khac Khiem; Nghd.: K.A. Neysipin

Năm:
Tháng:
Số
Mục lục: