Xem thông tin ấn phẩm định kỳ

 
         

Ứng dụng phần mềm Lingo 13.0 For Windows để giải các bài toán tối ưu trong kinh tế. Tập 1 / Phạm Văn Cương, Phạm Văn Thuần hiệu đính

Năm:
Tháng:
Số
Mục lục: